icon-facebook icon-instagram icon-pinterest icon-soundcloud icon-twitter icon-youtube

Information about daily proceedings

The Supreme Court produces a daily hearing list of all matters heard each day, the list is available at approximately 4.30pm and relates to the following day's proceedings. Each listing includes the time and location where the matter is being heard.

Information about sittings including directions can be found at the information desk, located at 210 William Street. The information desk is open from 9am to 11am each day. Touch screens displaying information about sittings, courtrooms and maps are also located throughout the Court.

For information on attending Court in a group, head to, Visiting Court: Advice for school groups.

Attending Court - The day of your hearing (video)

The day of your  has arrived.

Before leaving home, ensure you have all your papers, including the original signed exhibits with you and know the address of the court building.

Arrive at Court early, as delays can occur at the X-ray security screening point.

Prohibited items such as alcohol, sharp or dangerous objects, are not allowed in Court, so please leave them at home.

Once you have cleared security, follow the signage or ask for directions to your courtroom.

When you arrive at the courtroom, report to Court Officer who will show you where to sit.

Be prepared to wait your turn as your matter may be only of several  in the courtroom that day.

Listen to the Court Officer who will call your matter when it is your turn.

Stand up when the Judge enters the courtroom.

If you are the  you will be expected to present your case to the Judge first.

Stand to address the Judge and refer to the Judge as "Your Honour", or if there is more than one Judge, say "Your Honours".

Speak with confidence; plainly, politely, and with respect.

Make your points logically and simply.

The Judge will ask the other  to respond to your comments.

You should return to your seat when the other party is speaking.

Stand again whenever the Judge speaks to you and whenever you are answering the Judge's questions.

If you do not understand an argument or a decision, ask the Judge to explain it to you.

The Judge will advise you of their decision, or whether they will make their decision at a later date.

If there are no further matters after yours, the Judge will rise and the Court will be adjourned.

You may then leave the courtroom.

If there are other matters following yours, you may leave the courtroom at the conclusion of your hearing by walking to rear of the courtroom, and bowing to the Judge before quietly exiting through the courtroom door.

Be aware that members of the public may also be in the courtroom for your hearing as Supreme Court hearings are open to the public to observe.

Should you require further information about court processes, please visit our website or call our .

 

È arrivato il giorno dell’udienza.

Prima di uscire di casa, assicurati di avere tutta la documentazione, compresi gli allegati originali firmati e di sapere l'indirizzo del tribunale.

Arriva in tribunale in anticipo, poiché possono verificarsi ritardi al punto di controllo di sicurezza a raggi X.

Articoli proibiti tra cui alcol, oggetti taglienti o pericolosi, non sono ammessi in tribunale, quindi lasciali a casa.

Una volta passati i controlli, segui la segnaletica o chiedi indicazioni per la tua aula.

Quando arrivi in aula, presentati all’ufficiale giudiziario che ti mostrerà dove sederti.

Sii pronto a dover aspettare il tuo turno in quanto il tuo caso può essere uno dei molti previsti in aula quel giorno.

Ascolta l'ufficiale giudiziario che chiamerà il tuo caso quando sarà il tuo turno.

Alzati quando il giudice entra in aula.

Se sei l’istante ti sarà richiesto di presentare il tuo caso prima al giudice.

Stai in piedi mentre ti rivolgi al giudice e riferisciti al giudice con: Your Honour (Vostro Onore), o se c'è più di un giudice, dì: Parla con sicurezza; in modo chiaro, educatamente, e con rispetto.

Spiegati in modo logico e semplice.

Il giudice chiederà all'altra parte di rispondere alle tue dichiarazioni.

Devi tornare a sederti quando l'altra parte sta parlando.

Rimani in piedi quando il giudice ti parla e quando rispondi alle domande del giudice.

Se non capisci un’argomentazione o una decisione, chiedi al giudice di spiegartela.

Il giudice ti comunicherà la decisione, o se la decisione verrà presa in un secondo momento.

Se non ci sono più casi dopo il tuo, il giudice si alzerà e la Corte sarà aggiornata.

Puoi quindi lasciare l'aula.

Se ci sono altri casi dopo il tuo, puoi lasciare l'aula quando è terminata la tua udienza camminando verso il retro dell'aula, e inchinandoti al giudice prima di uscire senza far rumore dalla porta dell'aula.

Sappi che i membri del pubblico possono assistere in aula alla tua udienza in quanto le udienze della Corte Suprema sono aperte al pubblico.

Se hai bisogno di ulteriori informazioni sui procedimenti giudiziari, visita il nostro sito web o chiama la Cancelleria.

 

 

Ngày ra toà đã tới.

Trước khi rời nhà, đảm bảo là quý vị đã có đầy đủ giấy tờ, bao gồm các vật chứng gốc đã ký và biết địa chỉ của toà.

Hãy tới Toà sớm, bởi vì có thể phải chờ lâu ở điểm kiểm tra an ninh dùng X quang.

Các món đồ bị cấm như rượu, các vật sắc nhọn hay nguy hiểm, không được phép mang vô Toà, vì vậy hãy để chúng ở nhà.

Một khi quý vị đã qua kiểm tra an ninh, hãy đi theo biển báo hoặc hỏi đường tới phòng xử.

Khi quý vị tới phòng xử, hãy báo cho Nhân viên của Toà án biết, họ sẽ chỉ cho quý vị chỗ ngồi.

Hãy chuẩn bị chờ đến lượt mình vì vụ của quý vị có thể chỉ là một trong mấy vụ được xử ở phòng xử này hôm đó.

Hãy lắng nghe Nhân viên Toà án, họ sẽ gọi vụ của quý vị khi tới lượt.

Đứng dậy khi Quan toà bước vô phòng xử.

Nếu quý vị là đương đơn quý vị sẽ là người đầu tiên phải trình bày vụ của mình cho Quan toà.

Hãy đứng dậy khi nói chuyện với Quan toà và xưng hô với ngài quan tòa là: "Your Honour" (Kính thưa Quan toà), hoặc nếu có nhiều Quan toà, hãy nói: "Your Honours" (Kính thưa các Quan toà)

Nói một cách tự tin; rõ ràng, lịch sự, và tôn trọng.

Nêu các điểm mình muốn nói một cách lô gic và đơn giản.

Quan toà sẽ yêu cầu bên kia đáp lại ý kiến của quý vị.

Quý vị nên trở lại chỗ ngồi của mình trong khi bên kia trình bày.

Lại đứng lên mỗi khi Quan toà nói chuyện với quý vị và mỗi khi quý vị trả lời câu hỏi của Quan tòa.

Nếu quý vị không hiểu một lý lẽ hay quyết định, hãy nhờ Quan toà giải thích cho quý vị.

Quan toà sẽ báo cho quý vị biết phán quyết của Ngài, hoặc Quan tòa sẽ đưa ra phán quyết vào một ngày khác.

Nếu sau vụ của quý vị không còn vụ nào khác, Quan toà sẽ đứng dậy và Toà sẽ đình lại.

Khi đó quý vị có thể rời khỏi phòng xử.

Nếu sau vụ của quý vị còn có các vụ khác, quý vị có thể rời khỏi phòng xử khi phiên xử của mình kết thúc bằng cách đi tới cuối phòng xử, và cúi đầu chào Quan toà trước khi lặng lẽ rời khỏi phòng xử.

Hãy nhớ là những người trong công chúng cũng có thể vô phòng xử để nghe phiên xử của quý vị bởi vì các phiên xử ở Toà Thượng thẩm đều cho phép công chúng vào theo dõi.

Nếu quý vị cần thêm thông tin về các thủ tục toà án, xin hãy vào trang mạng của chúng tôi hoặc gọi cho Phòng Lục sự.

 

Duruşma gününüz geldi.

Evden ayrılmadan önce, kanıtların imzalı asılları da dâhil tüm belgelerinizi yanınıza aldığınızdan ve mahkeme binasının adresini bildiğinizden emin olun.

Mahkemeye erken gelin çünkü X-ray güvenlik tarama noktasında gecikmeler olabilir.

Mahkemede alkol, keskin veya tehlikeli aletler gibi yasaklı maddelere izin verilmez, lütfen bunları evde bırakın.

Güvenlik kontrolünden geçtikten sonra, tabelaları takip edin ya da mahkeme salonunun yerini sorun.

Mahkeme salonuna vardığınızda, Mübaşire geldiğinizi haber verin. Size nerede oturacağınızı gösterecektir.

Sıranızı beklemeye hazırlıklı olun. Davanızın görüleceği mahkeme salonunda başka davalar da listelenmiş olabilir.

Mübaşire kulak verin. Duruşma sıranız geldiğinde sizi mahkeme salonuna davet edecektir

Yargıç mahkeme salonuna girdiğinde ayağa kalkın.

Eğer davacı sizseniz, davanızı Yargıca önce sizin sunmanız beklenecektir.

Yargıca hitap etmek için ayağa kalkın ve Yargıca "Your Honour" (Sayın Yargıç) diye hitap edin. Birden fazla Yargıç varsa, "Your Honours" (Sayın Yargıçlar) diye hitap edin.

Kendinize güvenerek açıkça, kibarca ve saygılı bir şekilde konuşun.

Anlatmak istediklerinizi mantıklı ve sade bir şekilde anlatın.

Yargıç karşı taraftan açıklamalarınıza karşılık vermesini isteyecektir.

Karşı taraf konuşurken yerinize oturmalısınız.

Yargıç sizinle konuştuğunda ve Yargıcın sorularına cevap verdiğinizde tekrar ayağa kalkın.

Bir savunmayı veya kararı anlayamıyorsanız, Yargıç'tan size açıklamasını isteyin.

Yargıç size kararını bildirecektir ya da daha sonraki bir tarihte karar verecektir.

Sizinkinden başka dava yoksa, Yargıç ayağa kalkar ve Mahkeme dağılır.

Mahkeme salonunu o zaman terk edebilirsiniz.

Davanızı takip eden başka davalar varsa ve davanız sona erdiğinde mahkeme salonunu terk etmek isterseniz, mahkeme salonunun arka tarafına yürüyün, Yargıca dönerek eğilin ve kapıdan sessizce çıkın.

Yüksek Mahkeme duruşmaları halka açık olduğundan halktan kişilerin de duruşmanız sırasında bulunabileceğini unutmayın.

Mahkeme işlemleri hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duymanız halinde, lütfen web sitemizi ziyaret edin ya da Mahkeme Sicilini arayın.

 

Έφτασε η μέρα της δίκης σας.

Πριν φύγετε από το σπίτι, βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα χαρτιά, τα πρωτότυπα υπογεγραμμένα πειστήρια και γνωρίζετε τη διεύθυνση του κτιρίου.

Πηγαίνετε νωρίς στο Δικαστήριο, καθώς μπορεί να υπάρχουν καθυστερήσεις στο σημείο ακτινοσκοπικού ελέγχου.

Απαγορευμένα πράγματα όπως αλκοόλ, αιχμηρά ή επικίνδυνα αντικείμενα, δεν επιτρέπονται στο Δικαστήριο, γι’ αυτό αφήστε τα σπίτι.

Αφού περάσετε τον έλεγχο, ακολουθήστε τις πινακίδες ή ρωτήστε που είναι η αίθουσα.

Όταν φτάσετε στην αίθουσα, ενημερώστε το Δικαστικό Υπάλληλο που θα σας δείξει πού θα καθίσετε.

Περιμένετε τη σειρά σας επειδή η υπόθεσή σας μπορεί να είναι μία μεταξύ πολλών υποθέσεων για εκείνη την ημέρα στην αίθουσα αυτή.

Ακούστε το Δικαστικό Υπάλληλο που θα καλέσει την υπόθεσή σας όταν έρθει η σειρά σας.

Σηκωθείτε όρθιοι όταν ο Δικαστής εισέλθει στην αίθουσα.

Αν είστε ο ενάγων θα παρουσιάσετε πρώτοι την υπόθεσή σας ενώπιον του Δικαστή.

Να είστε όρθιοι όταν μιλάτε στο Δικαστή και να του απευθύνεστε με τον τίτλο: "Your Honour" (Εντιμότατε), ή αν είναι πολλοί Δικαστές, να πείτε: "Your Honours" (Εντιμότατοι).

Να μιλάτε με αυτοπεποίθηση, με απλά λόγια, ευγενικά, και με σεβασμό.

Εκφράστε την άποψή σας λογικά και απλά.

Ο Δικαστής θα ρωτήσει τον άλλο διάδικο να απαντήσει στα σχόλιά σας.

Θα πρέπει να επιστρέψετε στη θέση σας, όταν μιλάει ο άλλος διάδικος.

Να σηκώνεστε κάθε φορά που σας μιλάει ο Δικαστής και κάθε φορά που απαντάτε στις ερωτήσεις του Δικαστή.

Αν δεν καταλαβαίνετε ένα επιχείρημα ή μια απόφαση, ζητήστε απ’ το Δικαστή να σας το εξηγήσει.

Ο Δικαστής θα ανακοινώσει την απόφασή του, ή αν θα πάρει την απόφαση αργότερα.

Αν η υπόθεσή σας είναι η τελευταία, ο Δικαστής θα σηκωθεί και το Δικαστήριο θα διακόψει τις ακροάσεις. Τότε μπορείτε να φύγετε από την αίθουσα.

Αν υπάρχουν και άλλες υποθέσεις, μπορείτε να βγείτε από την αίθουσα μόλις τελειώσει η δίκη σας πηγαίνοντας στο πίσω μέρος της αίθουσας, και κάντε υπόκλιση στο Δικαστή πριν εξέλθετε ήσυχα από την πόρτα της αίθουσας.

Να γνωρίζετε ότι το κοινό μπορεί επίσης να βρίσκεται στην αίθουσα κατά τη δίκη σας καθώς οι δίκες στο Ανώτατο Δικαστήριο είναι δημόσιες.

Αν θέλετε και άλλες πληροφορίες για τις διαδικασίες του δικαστηρίου, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή καλέστε τη Γραμματεία.

 

لقد أتى الیوم الذي سیتمّ فیه النظر في جلسة الاستماع الخاصة بك.

قبل مغادرة المنزل، تأكّد من أن لدیك جمیع أوراقك معك، بما في ذلك المستندات القانونیة الأصلیة الموقّعة ومن أنك تعرف عنوان

مبنى المحكمة.

تأكد من الوصول إلى المحكمة في وقت مبكر، فقد تحدث التأخیرات عند نقطة التفتیش الأمني بالأشعة السینیة.

المواد المحظورة مثل الكحول، والأدوات الحادة أو الخطرة، غیر مسموح بها في المحكمة، لذا یُرجى تركها في المنزل.

وبمجرد الانتهاء من التفتیش الأمني، اتبع اللافتات أو استفسر عن وجهة قاعة المحكمة حیث سیتم الاستماع إلى قضیتك.

عندما تصل إلى قاعة المحكمة، توجّه نحو موظف المحكمة الذي سیدلّك على مكان جلوسك.

كن مستعدّاً لانتظار دورك لأن قضیتك قد تكون واحدة من بین عدة قضایا سیتمّ الإستماع إلیها في قاعة المحكمة في ذلك الیوم.

استمع إلى موظف المحكمة الذي سینادي على قضیتك عندما یحین دورك.

قف عندما یدخل القاضي إلى قاعة المحكمة.

إذا كنت المُدّعي یُتوقعّ منك أن تعرض قضیتك على القاضي أولاً.

قف عند مخاطبة القاضي وتوّجّه بالحدیث إلیه مستخدماً لقب: "Your Honour" (سیادة القاضي)، أو إذا كان هناك أكثر من قاضٍ واحد، قل: "Your Honours" (سیادة القضاة)

تحدث بثقة؛ وبوضوح، وبطریقة مهذبة، وباحترام. أوضح وجهة نظرك بطریقة منطقیة وبسیطة.

سیطلب القاضي من الطرف الآخر الردّ على تعلیقاتك. یجب علیك العودة إلى مقعدك عندما یتكلمّ الطرف الآخر.

قف مجددا كلما تحدّث القاضي إلیك وكلما أجبت على أسئلة القاضي. إذا كنت لا تفهم أيّ مرافعة أو قرار، اطلب من القاضي أن یشرحها لك.

سیُعلمك القاضي بقراره، أو ما إذا كان سیتّخذ قراره في وقت لاحق.

إذا لم تكن هناك أي قضایا أخرى بعد قضیّتك، سیقف القاضي وسیرفع الجلسة. یمكنك بعد ذلك مغادرة قاعة المحكمة.

إذا كانت هناك قضایا أخرى بعد قضیّتك، یمكنك مغادرة قاعة المحكمة في نهایة جلسة الاستماع الخاصة بك من خلال المشي إلى الجزء الخلفي من قاعة المحكمة، والانحناء أمام القاضي قبل الخروج بهدوء عبر باب قاعة المحكمة.

یجب أن تدرك أن أفراد من الجمهور قد یتواجدون أیضاً في قاعة المحكمة عند الاستماع لقضیتك لأن جلسات الاستماع في المحكمة العلیا مفتوحة أمام الجمهور لمراقبتها.

إذا كنت بحاجة إلى المزید من المعلومات حول الإجراءات في المحكمة، یُرجى زیارة موقعنا الإلكتروني أو الاتصال بمكتب التسجیل.

 

روز جلسه دادرسی فرا رسیده است.

قبل از آنکه خانه را ترک کنید اطمینان بیابید که تمامی مدارک تان را دارید از جمله اصل مدارک تسلیم و امضا شده، و آدرس ساختمان دادگاه را می دانید.

زودتر از وقت تان به دادگاه بروید زیرا که امکان تاخیر در قسمت بازرسی امنیتی با دستگاه اشعه ایکس وجود دارد.

اقلام ممنوعه مانند الکل، وسایل تیز یا خطرناک را نمی توان به دادگاه برد بنابراین لطفا آنها را در خانه بگذارید.

پس از گذشتن از بازرسی امنیتی، تابلوهای راهنما را دنبال کنید یا مسیر اتاق دادگاه تان را بپرسید.

وقتی به اتاق دادگاه می رسید، حضور خود را به مأمور دادگاه اعلام کنید و او به شما خواهد گفت که کجا بنشینید.

آمادگی داشته باشید که منتظر نوبت تان بمانید زیرا که ممکن است مورد پرونده شما در آن روز، تنها یکی از موارد فهرست شده برای اتاق دادگاه باشد.

به مأمور دادگاه گوش دهید که وقتی نوبت شما می رسد چه کسی مورد پرونده شما را اعلام می کند.

وقتی قاضی وارد اتاق دادگاه می شود، بایستید.

اگر شما فرد درخواست دهنده هستید، از شما انتظار می رود مورد پرونده خود را اول به قاضی ارائه بدهید.

برای مخاطب قرار دادن قاضی، بایستید و قاضی را با عنوان: "Your Honour"(جناب قاضی) مورد خطاب قرار دهید یا اگر بیش از یک قاضی وجود دارد، بگویید: "Your Honours" (قضات محترم)

با اعتماد به نفس، واضح،مودبانه و با احترام صحبت کنید.

نقطه نظرات خود را به صورت منطقی و ساده بیان کنید.

قاضی از طرف دیگر درخواست خواهد کرد که به اظهارات شما پاسخ دهد.

در زمانیکه طرف دیگر صحبت می کند، شما باید سر جای خود بنشینید.

هر زمان قاضی با شما صحبت می کند،و هرگاه به سوالات قاضی پاسخ می دهید، دوباره بایستید.

اگر متوجه استدلال یا تصمیمی نمی شوید، از قاضی بخواهید که آن را برایتان توضیح بدهد.

قاضی تصمیم خود را به شما اعلام می کند یا می گوید که تصمیم خود را در تاریخی دیگر خواهد گرفت.

اگر بعد از پرونده شما، پرونده دیگری وجود نداشته باشد قاضی می ایستد و دادگاه تعطیل و به وقت دیگری موکول می شود.

در اینصورت می توانید اتاق دادگاه را ترک کنید.

اگر پرونده های دیگری بعد از مورد پرونده شما باشد، شما می توانید در پایان جلسه دادرسی تان، با رفتن به انتهای اتاق دادگاه و تعظیم به قاضی، از در اتاق دادگاه بدون سر و صدا اتاق دادگاه را ترک کنید.

توجه داشته باشید که مردم عادی نیز ممکن است برای جلسه دادرسی شما در اتاق دادگاه باشند، چرا که جلسات دادرسی دادگاه عالی برای مشاهده عموم مردم علنی می باشند.

اگر نیاز به اطلاعات بیشتری در مورد روندهای دادگاه دارید، لطفا به وب سایت ما مراجعه کنید یا با دفتر دادگاه تماس بگیرید.

 

你出庭的日子到了

出发前,务必带上你的全部文件,包括带上签过字的证据原件,而且知道法院的地址。

早一点到法院,因为有可能在X光安检处出现耽搁。

违禁品,比如酒精、尖锐物品或危险品,不得带进法院,所以请把它们留在家里。

你一旦通过了安检,跟着指示牌或请别人指路去法庭。

你到了法庭时,向法庭工作人员报到,工作人员会告诉你在哪坐下。

准备等到轮到你出庭,因为你的案子有可能只是当天法庭要审理的几个案子中的其中一个。

注意听法庭工作人员,当轮到你出庭时会报你的案子。

法官进法庭时你要起立。

如果你是原告,应该先由你向法官陈述你的案情。

站起来面对法官讲话,称法官为:“Your Honour”(法官阁下)

如果有不止一位法官,称他们为:“Your Honours”。

说话时要有信心,要用简单明了的语言,要有礼貌,要表现出尊敬。讲话要符合逻辑、要简单。

法官会叫另一方对你讲的话做出回应。

另一方在讲话时你应该回到座位上。

法官跟你说话时再站起来,回答法官提问时你也要站起来。

如果你没有听懂一个论点或一个决定,请法官解释给你听。

法官会告诉你他们的决定,或他们是否会以后再做决定。

如果你的案子后面没有其它案子,法官会站起来宣布休庭。

然后你就可以离开法庭。

如果你的案子后面有其它案子,你的庭审结束后你可以退庭,

你可以走到法庭后面,向法官鞠躬,然后再安静地走出法庭大门。

注意,法庭里可能还有其他公众旁听你的庭审,因为最高法院的庭审对外开放,公众可以旁听。

如果你要进一步了解法庭程序的信息,请访问我们的网站或联系我们的登记处。

 

在您聆訊當日。

出門前,請確保您已備妥所有文件,包括簽署證物的正本,並知道法院大樓的地址。

請提早到達法院,您可能因為要經過X射線安檢站而導致遲誤。

違禁物品,如酒精、尖銳或危險物品等均不允許帶入法院。所以請把這些物品留在家中。

當您順利經過安檢站後,請按照指示牌或詢問所前往法庭的方向。

當抵達法庭後,請向法庭官員報到,他會指示您在哪裡坐下。

作好心理準備,您也許需要等候,因為您的案件可能是當日法庭內數個要審理案件的其中一個。

請留心法庭官員的宣佈,輪到您的時候,他會宣佈您的案件名稱。

當法官進入法庭時,請站立。

如果您是申請人,法官會要求您先陳述您的案件。

向法官陳述時要站立。您需稱呼法官為:"Your honour"「法官閣下」,或如果有多個法官,您可以稱呼:"Your honours" 「諸位法官閣下」。

說話時要有自信;清晰,有禮貌,以及尊重。

說出您的觀點時要有邏輯和簡明扼要。

然後法官會要求另一方對您的陳述作出回應。

當另一方在說話的時候,您應該返回您的座位。

當法官向您說話時,或當您回答法官的問題時,請您再次站立。

如果您不明白某個論點或決定時,可以要求法官向您解釋清楚。

法官會告訴您他們的決定或告訴您是否在另一日才作出決定。

如果在審理您的案件後沒有其他案件,法官會先退席,法庭將會休庭。

您便可以離開法庭。

如果還有其他案件時,您可以在您的案件完結後離開法庭,您只需要步行至法庭後面,向法官鞠躬,然後便可安靜地離開法庭。

請明白公眾亦可以在您的聆訊期間在法庭內聽審,因為州最高法院的聆訊是公開給公眾觀看的。

如果您需要更多關於法庭程序的訊息,請瀏覽我們的網站或聯絡我們的登記處。

 

For more videos, visit the Videos to help with Court processes page.

Security and support services

Most courtroom hearings are open to the public but certain standards of behaviour while in the court, or courtroom conduct, must be followed. All visitors to the Court must go through a security screening procedure before entering. Visit the security page for information around conditions of entry.

The Court Network support service operates in the Supreme Court of Victoria. Court Network is a group of volunteers who give court users non-legal support throughout the trial process.

The Witness Assistance Service supports victims of serious crime through the court process. The service is part of the Victims Strategy and Services unit of the Office of Public Prosecutions (OPP).

For more information see support services.

Please note: during peak times (9am - 10.30am and 1.30pm - 2.30pm) there may be a queue at security to enter the Court.

Wheelchair access to the Court

Wheelchair access to the Court is provided via the laneway gate, between the Trial Division and Court of Appeal buildings, on Lonsdale Street. This entrance is staffed between 9am and 5pm.