icon-facebook icon-instagram icon-pinterest icon-soundcloud icon-twitter icon-youtube

Watch this video to learn how to prepare an appeal. 

Preparing a grounds of appeal

When appealing a decision by a court or tribunal, you will be asked to prepare your grounds of appeal and submit a question of law.

Watch this video for an explanation of what you need to prepare, what a question of law is, and the next steps for this process of appeal.

This video explains how to prepare grounds of appeal and questions of law.

If you are appealing a decision made by a court or tribunal you need to complete a Leave to Appeal or Notice of Appeal form.

The forms ask you to set out your grounds of appeal.

The form may also ask you for your questions of law.

So what do these terms mean?

Grounds of appeal are the legal errors you say the judicial officer or VCAT member made when making their decision.

Keep your grounds of appeal as simple and concise as possible. You will get a chance to write a more detailed explanation of your arguments later in the court process.

A question of law is usually written as a single question, asking what the court or tribunal was legally required to do or consider in your case.

For example:

Was VCAT correct to decide that a retirement village tenancy agreement can only be terminated under section 16 of the Retirement Villages Act 1986?

Do some legal research and read about cases similar to yours, to help you understand how grounds of appeal and questions of law are applied.

To complete your form, number each ground of appeal consecutively.

Number your questions of law paragraphs as well, so it’s easy for the judge to refer to a paragraph number during the proceeding.

Working out your grounds of appeal and questions of law can be difficult, but is important. The success of your appeal depends on the strength of these two things.

Consider engaging a lawyer to help you with this part of the process. Or, you may be able to get free or low cost legal help with drafting these documents.

The court’s website and Self-represented Litigant Coordinator has information about these services.

Now you’ve completed the form, what do you do next?

See our website for information on next steps. We have guides for representing yourself in common types of proceedings

If you need help at any stage, contact our Self-Represented Litigant Coordinator.

The Coordinator cannot give legal advice but can talk to you about Court process.

See our website for contact details.

Questo video spiega come preparare i motivi di appello e le questioni di diritto.

Se stai impugnando una decisione presa da una corte o un tribunale devi completare un'Autorizzazione ad impugnare o una Notifica dell'atto di impugnazione.

I moduli ti chiedono di esporre i tuoi motivi di appello.

Il modulo può anche chiederti le tue questioni di diritto.

Quindi cosa significano questi termini?

I motivi di appello sono gli errori di diritto che affermi che il funzionario giudiziario o il membro VCAT abbia commesso quando ha preso la sua decisione.

Mantieni i tuoi motivi di appello il più possibile semplici e concisi. Avrai la possibilità di scrivere una spiegazione più dettagliata delle tue argomentazioni più avanti nel procedimento legale.

Di solito la questione di diritto viene scritta come una questione singola, e chiede cosa la corte o il tribunale era legalmente tenuto a fare o a considerare nel tuo caso.

Per esempio:

Aveva ragione il VCAT a decidere che un contratto di locazione per un villaggio per pensionati può essere terminato solo ai sensi dell'articolo 16 del Retirement Villages Act 1986?

Fai delle ricerche a livello legale e leggi casi simili ai tuoi, per aiutarti a capire in che modo i motivi di appello e le questioni di diritto vengono applicati.

Per completare il modulo, numera ogni motivo consecutivamente.

Numera anche i paragrafi delle tue domande di diritto, in modo che sia facile per il giudice riferirsi a un numero di paragrafo durante il procedimento.

Comprendere i motivi di appello e le questioni di diritto può essere difficile, ma è importante. Il successo del tuo appello dipende dalla forza di queste due cose.

Valuta se rivolgerti a un avvocato che ti aiuti con questa parte del processo. Oppure, potresti ricevere assistenza legale gratuita o a basso costo per preparare questi documenti.

Il sito web della corte e il Coordinatore delle parti che si rappresentano da sole offre informazioni su questi servizi.

Ora hai compilato il modulo, cosa devi fare adesso?

Consulta il nostro sito web per informazioni sui passaggi successivi.

Offriamo guide per rappresentarti da solo nei procedimenti di tipo comune Se hai bisogno di aiuto in qualsiasi momento, contatta il Coordinatore delle parti che si rappresentano da sole.

Il Coordinatore non può fornire consulenza legale ma può parlarti del processo giudiziario.

Visita il nostro sito web per ulteriori informazioni.

Cuộn vi đi ô này giải thích cách chuẩn bị lý do kháng án và các câu hỏi về luật.

Nếu muốn kháng án phán quyết của toà hay toà tài phán, quý vị cần phải điền Đơn xin Kháng án hay Thông báo Kháng án.

Các mẫu đơn này yêu cầu quý vị trình bày lý do kháng án.

Mẫu đơn này cũng có thể yêu cầu quý vị trình bày các câu hỏi về luật.

Vậy các thuật ngữ này nghĩa là gì?

Lý do kháng án là các sai sót về luật pháp mà quý vị cho là viên chức tư pháp hay uỷ viên VCAT đã phạm phải trong phán quyết của họ.

Hãy viết lý do kháng án càng đơn giản và súc tích càng tốt. Sau này quý vị sẽ có cơ hội để giải thích chi tiết hơn các lý lẽ của mình trong quá trình xét xử.

Câu hỏi về luật thường được viết riêng từng câu hỏi, yêu cầu toà án hay toà tài phán cần phải làm những gì về mặt luật pháp hoặc phải cân nhắc trong trường hợp của quý vị.

Ví dụ:

VCAT có đúng không khi phán quyết chỉ có thể chấm dứt hợp đồng mướn làng hưu trí theo mục 16, Đạo luật Làng Hưu trí 1986?

Hãy nghiên cứu một chút về luật và đọc về các trường hợp tương tự như trường hợp của quý vị, nhằm giúp quý vị hiểu cách áp dụng lý do kháng án và các câu hỏi về luật.

Khi điền vào mẫu đơn, hãy đánh số tuần tự từng lý do kháng án.

Hãy đánh số cả các đoạn văn về câu hỏi về luật, để quan toà có thể dễ dàng theo dõi số đoạn văn trong phiên tòa.

Việc xác định lý do kháng án và các câu hỏi về luật có thể khó khăn, nhưng rất quan trọng. Quý vị có thành công trong việc kháng án hay không phụ thuộc vào hai yếu tố này.

Hãy cân nhắc việc nhờ luật sư giúp quý vị làm phần này trong thủ tục ở toà. Hoặc, quý vị có thể xin trợ giúp luật pháp miễn phí hoặc chi phí thấp khi thảo những giấy tờ này.

Trang mạng của toà và Nhân viên Điều phối Người khởi kiện Tự Đại diện có thông tin về các dịch vụ này.

Bây giờ sau khi đã điền đơn xong, quý vị cần phải làm gì tiếp?

Hãy xem trang mạng của chúng tôi để có thông tin về các giai đoạn tiếp theo. Chúng tôi có hướng dẫn về việc tự đại diện trong một số loại phiên toà thông thường

Nếu cần giúp đỡ vào bất kỳ giai đoạn nào, quý vị hãy liên lạc với Nhân viên Điều phối Người Khởi kiện Tự đại diện. Nhân viên Điều phối không thể hướng dẫn về mặt luật pháp nhưng có thể nói chuyện với quý vị về thủ tục ở Toà.

Hãy vào trang mạng của chúng tôi để lấy chi tiết liên lạc.

Bu videoda, itiraz gerekçelerinin ve hukuk sorularının nasıl hazırlanacağı anlatılmaktadır.

Bir mahkeme kararına itiraz ediyorsanız İtiraz İzni ya da İtiraz Bildirimi formu doldurmalısınız.

Formda, itiraz gerekçelerinizi belirtmeniz istenir.

Formda, hukuk sorularınızı eklemeniz de istenebilir.

Peki bu terimler ne anlama geliyor?

İtiraz gerekçeleri, mahkeme görevlilerinin karar verirken yaptıklarını iddia ettiğiniz hukuki hatalardır.

İtiraz gerekçeleriniz, mümkün olduğunca sade ve öz olsun. İddialarınızı, daha sonra mahkeme sürecinde daha detaylı yazma fırsatınız olacak.

Hukuk sorusu, çoğunlukla tek bir soru halinde yazılır ve mahkemenin, davanızda yasal olarak ne yapması veya değerlendirmesi gerektiğini sorar.

Örneğin:

Mahkeme, emekli konaklama tesisi kira sözleşmesinin yalnızca 1986 Emekli Konaklama Tesisleri Kanunu’nun 16. kısmı çerçevesinde feshedilebileceğine karar vermekte haklı mıydı?

Hukuki araştırmanızı yapın ve benzer davaları okuyun, böylece itiraz gerekçelerinizin ve hukuk sorularınızın nasıl geçerli olduğunu anlayabilirsiniz.

Formunuzu tamamlamak için itiraz gerekçelerinizden her birini sırayla numaralandırın.

Hukuk sorularınızın paragraflarını da numaralandırın, böylece hâkim, duruşma sırasında paragraf sayılarına kolayca atıfta bulunabilir.

İtiraz gerekçelerinizi ve hukuk sorularınızı belirlemeniz zor olsa da önemlidir. İtirazınızın başarısı, bu ikisinin kuvvetine bağlıdır.

Sürecin bu kısmıyla ilgili bir avukattan yardım alabilirsiniz. Ya da bu belgelerin yazılmasında ücretsiz veya az ücret karşılığında hukuki yardım alabilirsiniz.

Mahkemenin web sitesi ve Kendini Temsil Eden Davacılar Koordinatörü bu hizmetlerle ilgili bilgi verebilir.

Formu doldurduktan sonra ne yapmalısınız?

Sonraki adımları görmek için web sitemize gidin. Yaygın görülen duruşmalarda kendinizi temsil etmenize yardım edecek rehberlerimiz var.

Herhangi bir aşamada yardım gerekirse, Kendini Temsil Eden Davacılar Koordinatörüne ulaşın. Koordinatör yasal tavsiye veremez ama Mahkeme süreciyle ilgili sizinle konuşabilir.

İletişim bilgileri için web sitemize bakın.

Το παρόν βίντεο εξηγεί πώς να προετοιμάσετε τους λόγους προσφυγής (έφεσης) και νομικά ζητήματα.

Εάν προσβάλετε μια απόφαση δικαστηρίου ή επιτροπής θα πρέπει να συμπληρώσετε ένα έντυπο ‘Άσκηση Έφεσης’ ή ‘Αίτηση Έφεσης’.

Τα έντυπα ζητούν να περιγράψετε τους λόγους της έφεσης σας.

Στο έντυπο μπορεί να χρειαστεί να αναφέρετε τα νομικά ζητήματα που θέτετε.

Τι σημαίνουν οι όροι αυτοί;

Οι λόγοι έφεσης είναι τα νομικά λάθη που ισχυρίζεστε ότι έκαναν ο δικαστικός λειτουργός ή μέλος του VCAT όταν έλαβαν την απόφασή τους.

Κρατήστε τους λόγους έφεσης όσο το δυνατόν απλούστερους και συνοπτικούς. Θα έχετε την ευκαιρία να γράψετε λεπτομερέστερη εξήγηση των επιχειρημάτων σας αργότερα κατά τη δικαστική διαδικασία.

Ένα νομικό ζήτημα συνήθως γράφεται ως ένα ερώτημα, που ρωτάει ποια ήταν η νομική υποχρέωση να κάνει ή να λάβει υπόψη στην υπόθεσή σας το δικαστήριο ή η επιτροπή.

Για παράδειγμα: 

Ήταν σωστό το VCAT να αποφασίσει ότι μια σύμβαση μίσθωσης σε οικισμό ηλικιωμένων δύναται να τερματιστεί μόνο σύμφωνα με το άρθρο 16 του Νόμου περί Οικισμών Ηλικιωμένων 1986;

Κάντε κάποια νομική έρευνα και διαβάστε παρόμοιες υποθέσεις με τη δική σας, για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε πώς εφαρμόζονται οι λόγοι έφεσης και τα νομικά ζητήματα.

Για να συμπληρώστε το έντυπο, αριθμήστε κάθε λόγο έφεσης διαδοχικά.

Αριθμήστε επίσης τις παραγράφους των νομικών ζητημάτων, για να διευκολύνετε το δικαστή να αναφερθεί σε έναν αριθμό παραγράφου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Η κατάρτιση των λόγων έφεσης και των νομικών ζητημάτων μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά είναι σημαντική. Η επιτυχία της έφεσής σας εξαρτάται από την ισχύ αυτών των δύο πραγμάτων.

Σκεφθείτε να προσλάβετε δικηγόρο να σας βοηθήσει σε αυτό το μέρος της διαδικασίας. Ή μπορεί να πετύχετε να λάβετε δωρεάν ή χαμηλού κόστους νομική βοήθεια για τη σύνταξη αυτών των εγγράφων.

Ο ιστότοπος του δικαστηρίου και ο Συντονιστής Αυτοεκπροσωπούμενων Διαδίκων έχουν πληροφορίες σχετικά με αυτές τις υπηρεσίες.

Τώρα που συμπληρώσατε το έντυπο, ποιο είναι το επόμενο βήμα;

Δείτε τον ιστότοπό μας για τα επόμενα βήματα. Διαθέτουμε οδηγούς για την εκπροσώπηση του εαυτού σας σε συνήθεις είδους διαδικασίας.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια σε οποιοδήποτε στάδιο, επικοινωνήστε με τον Συντονιστή μας Αυτοεκπροσωπούμενων Διαδίκων. Ο Συντονιστής δεν μπορεί να δώσει νομικές συμβουλές, αλλά μπορεί να σας μιλήσει για τη Δικαστική διαδικασία.

Δείτε τον ιστότοπό σας για στοιχεία επικοινωνίας.

یشرح هذا الفیدیو كیفیة إعداد أسباب الإستئناف والمسألة القانونیة.

إذا كنت تستأنف قرارا ً صدر عن محكمة أو مجلس قضائي، فأنت تحتاج إلى تعبئة إستمارة الإذن بالإستئناف أو إشعار بالإستئناف.

تطلب منك الإستمارتان تحدید أسباب الإستئناف الخاص بك.

وقد تسألك الإستمارة أیض اً عن المسألة القانونیة.

فإذن ماذا تعني هذه المصطلحات؟

أسباب الإستئناف هي الأخطاء القانونیة التي تقول أنت إن الموظف القضائي أو عضو VCAT ارتكبها عندما إتّخذ قراره.

قم بإبقاء أسباب الاستئناف بسیطة وموجزة بقدر الإمكان. فستحصل على الفرصة لكتابة شرح مف صّل أكثر لحججك في وقت لاحق خلال إجراءات المحكمة.

عادةً ما تتم كتابة المسألة القانونیة على شكل سؤال واحد، تسأل ما كان یجب على المحكمة أو جلسة الإستماع أن تفعله قانونیاً أو تنظر فیه في قضیتك.

مثلا ً:

هل كانت VCAT محقةّ في اتخاذ القرار بأنه لا یمكن إنهاء اتفاقیة إیجار قریة التقاعد إلا بموجب المادة 16 من قانون قرى التقاعد لعام 1986؟

قم ببعض الأبحاث عن القانون واقرأ عن القضایا المماثلة لقضیتك، لمساعدتك على فهم كیفیة تطبیق أسباب الإستئناف والمسألة القانونیة.

لتعبئة إستمارتك، قم بترقیم كل سبب من أسباب الإستئناف بالتسلسل.

قم بترقیم فقرات مسألتك القانونیة أیضا ً، حتى یكون من الأسهل للقاضي الإشارة إلى رقم الفقرة أثناء الجلسة.

قد یكون من الصعب تحدید أسباب الإستئناف والمسألة القانونیة، ولكنهما أمران مُ همّ ین. یعتمد نجاح إستئنافك على صلابة هذین الأمرین.

فكّر في إشراك محام لمساعدتك في هذا الجزء من الجلسة. أو، قد تستطیع الحصول على مساعدة قانونیة مجانیة أو منخفضة التكلفة لصیاغة هاتین الوثیقتین.

لدى موقع المحكمة الإلكتروني ومن سّق الأطراف في الدعوى الذي یمثّلون أنفسهم معلومات عن هذه الخدمات.

الآن وقد أكملتَ الإستمارة، ماذا تفعلُ بعد ذلك؟

راجع موقعنا الإلكتروني للحصول على المعلومات عن الخطوات التالیة. لدینا إرشادات حول تمثیل نفسك في أنواع الجلسات الشائعة إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في أي مرحلة، اتصل بمن سّق الأطراف في الدعوى الذین یمثّلون أنفسهم. لا یستطیع المن سّق تقدیم المشورة القانونیة ولكن یمكنه التحدث معك حول إجراءات المحكمة.

راجع موقعنا الإلكتروني للحصول على تفاصیل الاتصال.

این ویدئو توضیح می دهد چگونه دلایل تجدید نظر و سوالات از احکام حقوقی را آماده کنید.

چنانچه در برابر تصمیم اتخاذ شده دادگاه یا جلسه دادرسی درخواست تجدید نظر می دهید باید یک فرم "اجازه برای تجدید نظر" یا "اعلامیه تجدید نظر" را تکمیل کنید.

این فرم ها از شما می خواهند که دلایل تجدید نظر خود را مطرح کنید.

این فرم همچنین ممکن است از شما بخواهد سوالات از احکام حقوقی تان را مطرح کنید.

حال، معانی این اصطلاحات چه هستند؟

دلایل تجدید نظر عبارت است از خطاهای حقوقی که شما می گویید توسط مأمور قضایی یا عضو VCAT هنگام اتخاذ تصمیم، صورت گرفته اند.

دلایل تجدید نظر خود را تا حد ممکن ساده و مختصر نگه دارید. شما بعداً این فرصت را خواهید داشت که توضیحاتی به تفصیل از دعاوی خود در طی روند دادگاهی بنویسید.

"سوال از حکم حقوقی" معمولا ً تنها به صورت یک سوال تکی نوشته می شود، و می پرسد که دادگاه یا جلسه دادرسی باید در ارتباط با پرونده شما، قانوناً چه کاری انجام می داد یا چه موردی را مدنظر می گرفت.

برای مثال:

آیا صحیح بود که VCAT تصمیم بگیرد اجاره نامه در یک شهرک بازنشستگانتنها می تواند به موجب بخش 16 قوانین شهرک های بازنشستگان مصوب 1986 فسخ شود؟

تحقیقات حقوقی خود را انجام دهید و پرونده های مشابه پرونده خود را مطالعه کنید، تا به شما کمک شود درک کنید دلایل تجدید نظر و سوالات از احکام حقوقی چگونه به کار می روند.

برای تکمیل فرم خود، هر یک از دلایل تجدید نظر را به ترتیب شماره گذاری کنید.

پاراگراف های سوالات خود از احکام حقوقی را نیز شماره گذاری کنید، تا قاضی به راحتی بتواند طی دادخواهی به شماره پاراگراف اشاره کند .

سر درآوردن از دلایل تجدید نظر و سوالات از احکام حقوقی تان می تواند دشوار باشد، ولی مهم است. موفقیت تجدید نظرتان بستگی دارد به میزان قوت این دو مورد.

استخدام یک وکیل را مدنظر بگیرید تا به شما در انجام این بخش از روند کمک کند. یا، شما ممکن است بتوانید برای پیش نویسی این اسناد کمک حقوقی رایگان یا کم هزینه دریافت کنید.

وب سایت دادگاه و مسئول هماهنگی دادخواهان بدون وکیل، اطلاعاتی در مورد این خدمات در اختیار دارند.

حال که فرم را تکمیل کرده اید، چه کاری باید انجام بدهید؟

برای کسب اطلاعات در مورد اقدامات بعدی به وب سایت ما مراجعه کنید. ما راهنماهایی برای نمایندگی خودتان در انواع رایج دادخواهی ها را در اختیار داریم

چنانچه در هر مرحله نیاز به کمک داشته باشید، با مسئول هماهنگی دادخواهان بدون وکیل ما تماس بگیرید. مسئول هماهنگی نمی تواند به شما مشاوره حقوق ارائه دهد، ولی می تواند با شما در مورد روند دادگاه صحبت کند.

برای مشخصات تماس به وب سایت ما مراجعه کنید.

本录像介绍如何准备上诉理由和法律问题。

如果你要对法院或审裁处做的决定提出上诉,你需要填写上诉许可申请表或上诉通知书。

这些表要你写出你的上诉理由。

这些表也有可能要你列出法律问题。

那么这些词是什么意思?

上诉理由是你说审判员或VCAT审裁员做决定时犯有法律错误。

尽可能简明扼要地阐述你的上诉理由。你有机会在后续法庭程序中书面解释更详细的理由。

法律问题通常用单个问题来表述,询问法院或审裁处按法律要求应对你的案子做什么或考虑什么。

比如:

VCAT裁定退休村租房协议只能根据1986年退休村法第16节终止,这样裁定是否正确?

做一些法律方面的研究、看一些类似案例,以帮助你了解上诉理由和法律问题的应用情况。

填表时,按顺序为每一个上诉理由编号。

每一段法律问题也要编号,这样便于法官在审理过程中提及某一段落的编号。

要理出你的上诉理由和法律问题会有难度,但这很重要。你上诉成功与否有赖于这两项内容的力度。

考虑请律师帮你完成这部分准备工作。或者,在起草这些文件时你也许能得到费用减免的法律帮助。

法院网站和自行诉讼协调员有这些服务的信息。

现在你已经填好表格,接下来做什么?

请参看我们网站上有关下一步的信息。我们有打普通官司的自行诉讼指南。

如果你在某一个阶段需要帮助,联系我们的自行诉讼协调员。协调员不能提供法律建议,但能为你介绍法庭程序。

请参看我们网站上的联系方式。

這段視頻將會解釋如何準備上訴理據和法律提問。

如果您對法庭或仲裁庭所作出的決定提出上訴,您便需要填寫一份『上訴許可』或

『上訴通知』表格。

您需要在這些表格列出您的上訴理據。

您亦可能需要寫明您的法律提問。

究竟這些詞匯何解?

上訴理據是指您認為司法官員或 VCAT 委員在作出決定時存在法律錯誤。

盡量把您的上訴理據簡明扼要地列明出來。您將會有機會在後續的法庭程序中就您的論點詳細解釋說明。

法律提問通常是以單一問題來提問,問及法庭或仲裁庭需在法律上就您的案件所作或考慮的事情。

例如:

究竟VCAT認為只能根據《1986年退休村法》第16條來終止退休村租賃協議的決定是否正確?

做一些法律上的研究和閱讀一些類同的案例,幫助您明白『上訴理據』和『法律提問』的應用。

在填寫您的表格時,把每個上訴理據依序編寫號碼。

在法律提問段落加上編號,當法官在聆訊期間需要參閱某一段落時便會容易得多。

準備您的上訴理據和法律提問並不容易,但是非常重要。您的上訴成功與否要視乎這兩份文件的說服力。

您可以考慮聘用律師協助您完成這部分的程序。您或者可獲得免費或低收費的法律援助來協助您起草這些文件。

法庭網站上和自我辯護訴訟人協調員會有這些服務的資訊。

您已經填妥表格,接下來應怎樣做?我們的網站載有接下來步驟的資訊。我們亦有關於一般法律訴訟自我辯護的指南。

如果您在任何階段需要協助,請聯絡我們的自我辯護訴訟人協調員。協調員不會給予法律意見,但會向您講解法庭程序。

請瀏覽我們的網站查閱聯絡資料。

REPRESENTING YOURSELF IN COURT VIDEO SERIES

This video is part of a series designed to help people who are representing themselves in Court.

Representing yourself in court means you take responsibility for the tasks that a lawyer would otherwise do. If you are representing yourself, you are known as a  (SRL). 

NEED MORE HELP? 

The Court has developed a range of resources for self-represented litigants including guides for starting civil proceedings, appeals and a list of resources to find legal reference material.

See Help with Court processes