icon-facebook icon-instagram icon-pinterest icon-soundcloud icon-twitter icon-youtube

Në kë de Makäma Dït Tueeŋ de Victoria

Piŋ wɛ̈lɛ̈/ka kuen apäm kënë tɔ̈ në thoŋ/thuɔŋ dɛ̈t

Yïn lëu ba ye apäm kënë pïŋ në thoŋ/thuɔŋ dɛ̈t ka pïŋ në Diŋlith të tuɛɛny yïn ye kë ye yeen nyuɔɔth kënë tɔ̈ në apäm de aliiric nhomnhial

Yïn lëu ba ye apäm kënë kueen në thoŋ/thuɔŋ dɛ̈t të tuɛɛny yïn kë ye ‘Other Languages’ nyuɔɔth tɔ̈ në apäm de aliiric nhomnhial.

Kë ye kɔc nyuɔ̈ɔ̈th kënë anɔŋic wël cïke määt nhïïm ke pɛ̈c ku ka cïï looi ke ye kë de luɛɛl de löŋ.

Wɛ̈ɛ̈r de thok ku wɛ̈ɛ̈r de wël– kuɔɔny de telepun

Na kɔɔr raan ë wɛ̈ɛ̈rë thok bï Makäma Dïtë cɔɔl në biäkdu, Ke yïn thiëcku ba Käke luɔɔi ë Translating and Interpreting Service (Wɛ̈ɛ̈rë Thok ku Wɛ̈ɛ̈rë Wël) cɔɔl në 131 450 ku luel rinke thoŋdu në Diŋlith. Ku jal raan ë wɛ̈ɛ̈rë thok thiëëc bï Makäma Dït de Victoria cɔɔl në 03 8600 2000.

Nimraa ke telepun ke ɣän wääc ke Makäma acï keek looi piiny ëtɛ̈ɛ̈n. Athör cï gɔ̈t cï thöl ë thiɔ̈ɔ̈ŋ atɔ̈ në ‘Cɔl wuɔɔk’ në apäm abuɔn de pinynhom: https://www.supremecourt.vic.gov.au/contact-us.

Yïn lëu ba Translating and Interpreting Service website (Wɛ̈ɛ̈rë Thok ku Wɛ̈ɛ̈rë Wël) neem të kɔɔr yïn wël juɛ̈c ke luɔɔida.

Në kë de Makäma Dït de Victoria

Yeen Makäma dïtë yenë kee makäma dït arëët në Voctoria. Ee piŋ në awääc ke majirim ku käke kɔc baai tɔ̈ keke ye kä riliic apɛɛi në walaya yic. Ee piŋ ëya dɛ̈t në dhuum tɔ̈ në makämaa ke Victoria ku akut ë kɔc ke lööŋ ci ke yiic mat ye luk.

Luɔ̈k cïke luk ë Makäma Dïït Tueeŋ nhom

Në wël juɛ̈c në luɔ̈k e mɛɛn tɔ̈ në Makama Dïït tueeŋ nhom, tïŋ Athor e’ Luɔ̈k yek Luk në Költhok abɛ̈n në https://www.supremecourt.vic.gov.au/daily-hearing-list yic

Luɔ̈k cïke Luk në Melbourne

Luɔ̈k juɛ̈c ke Makäma Dïtë aaye luk në Melbourne. Athör ë nïn ke luɔ̈k de Makäma Dït de Melbourne alëu bï yök në
https://www.supremecourt.vic.gov.au/going-to-court/court-calendar.

Luɔ̈k cïke luk në Ɣän kɔ̈k

Makäma ee cath aya bi luɔ̈k lɔ luk në ɣän tɔ̈ në Victoria yic nɔŋiic Ballarat, Bendigo, Geelong, Hamilton, Horsham, Morwell, Mildura, Sale, Shepparton, Wangaratta, Warrnambool ku Wodonga. Agɛ̈m yenë piŋ në piinykɔ̈k atɔ̈ në abuɔn de pinynhom në: https://www.supremecourt.vic.gov.au/going-to-court/court-calendar/regional-circuit-court-calendar.

Telepuun ke luɔ̈k luk në ɣän kɔ̈k (‘aa cath’)

Cäth de Makäma de dhuum: Imeel: pbnertvfgel@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@yrtsigeraoc

Cäth në Abaŋ de Löŋ ë Raan ebɛ̈n de Kɔc: imeel: pvivy.pvephvgf@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@stiucric.livic

Cäth në Abaŋ de Jiriɛɛm: imeel: pevzvanyqvivfvba@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@noisividlanimirc

Lɔ në Makäma yic

Alëu rɔt ba nyuc në makäma yic ku daaië në luɔ̈k juɛ̈c ye ke luk në Makäma Dïtë tueeŋ nhom. Nem apäm yenë attending court (lɔ në Makäma yic) të kɔɔr yïn wël juɛ̈c.

Supreme Court of Victoria (Makäma Dït Tueeŋ de Victoria): The highest court in Victoria (Makäma Dït arëëtic de Victoria) aa tɔ̈u athör de athuɔ̈ɔ̈r ke ba keek nyaai.

Wëu

Athör ë wëu ë mɛnë atɔ̈ në abuɔn de pinynhom yic, wɛ̈lɛ̈ ke ye warak tënɔŋ Raan Muk Ɣön de Gät ka Ɣön de Gäär ë Makäma de Dhuum.

Acïn wëu ye kɔɔr në kä ye luk në Abaŋ de Jariimaa yic.

Rëërë cuɛtpiny de wëu

Na bï yïn kɔ̈r kä riliic yen cuɛtpiny ë wëu, ke yïn lëu ba athöör cï bï yïn wëuku cuatpiny gɔ̈ɔ̈r (luɛɛlde yïn cïï wëu bë beer cuatpiny) të cï yïn Fee Waiver Application form (Athör de cuɔ̈k cuɛtpiny de wëu) thiɔ̈ɔ̈ŋ. Yïn kɔɔr ba cäät bɛ̈i bïkë kä kuɔ̈ɔ̈n ca keek gɔ̈t në athördu yic kuɔɔny.

Të cïnë Makäma Dïït Tueeŋ Kuany thïn

Makäma Dit acï looi bï yic naŋ Abaŋ de Kuum ku Makäma de dhuum. Makäma ëya ee kä ke muɔ̈ɔ̈k de luɔɔi bɛ̈i.

 

Structure dia

 

Wëlke të ye tɛ̈k kɔc ke lööŋ bïkë lɔ në abɛ̈ɛ̈k juɛ̈c ke luɔi yiic, alëu bïke yök në Judicial Organisational Chart (Akut de Nyooth de Kɔc ke luɔɔi ke Lööŋ).

Në kë de Makäma de Dhuum

Yen Court of Appeal (Makäma de Dhuum) yenë ke ye kë cï luk në Makäma de madiria ku Abaŋ de Luɔ̈k kë Makäma dïït tueeŋ waar yic. Yeen aya ee dhuluum cike bɛ̈ɛ̈i në wɛ̈t ë Reeth wɛ̈lɛ̈ raan lɔ në reeth cök de Idäära Akut ë Kɔc ë Lööŋ ke Victoria ye cɔɔl Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT).

Makäma yenë ke ye lueel mɛn cï kuum looi apiɛth, ku mɛn cï löŋ cɔ̈k të de. Në luɔ̈ɔ̈t kɔc ke lööŋ ka reu wɛ̈lɛ̈ diäk abï dhuum ya luk.

Në kä juɛ̈c yiic ke athör ë talap adhïlë looi bï lööm në ïdhïn tënë Makäma de Dhuum bï dhuum bɛ̈i në Makäma nhom. Kënë aye cɔl ‘kɔ̈ɔ̈r de päl ë dhuum’.

Käke cɔ̈t/Telepun

Telepun: 03 8600 2001

Imeel: pbnertvfgel@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@yrtsigeraoc

Në kë de Abaŋ ë Kuum

Abaŋ ë Kuum anɔŋic abɛ̈k juɛ̈c loi ë röt. Käkë aacï jaam yiic piiny ëtëën.

Abaŋ de Awɛ̈ɛ̈c/Jirimaa

Yen Criminal Division (Abaŋ de Jiriɛɛm) de Makäma Dït tueeŋ de Victoria yenë ke luɔ̈k ke awɛ̈ɛ̈c/jiriimaa ril yiic piŋ cit mɛn de näŋ de raan ca ciir (tir), näŋ de raan ke ye rɔ̈l, ba raan them ba nɔ̈k, ku nääk ë kɔc juɛ̈c wɛ̈lɛ̈ riɛ̈ɛ̈c bï yïn keek looi bïkë riɔ̈ɔ̈c.

Kɔc ke Lööŋ ke Abaŋ de Awɛ̈ɛ̈c/Jirimaa aaye luɔ̈k luk në athöör kë lööŋ juɛ̈c yiic agut ci Bail Act 1977.

Käke cɔ̈t/Telepun

Ɣön de Gän Awɛ̈ɛ̈c/Jiriɛɛm: Telepun: 03 8600 2059, Imeel: pevzvanyqvivfvba@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@noisividlanimirc .

Makäma de Wëu

Yen Commercial Court (Makäma de Wëu/Tïjära) ee kä riliic e tïjära(ka thiääk thook ke ɣɔ̈c ku ɣɛɛc wei) cï kɔc wääc luk. Luŋ tök aye tääu në Makäma de Wëu yic ke cï gɔ̈t bï raan luui kenë kɔc ke lööŋ muk. Anɔŋ athör ë kɔc cï kuen aya ë luui ë luɔ̈k ë lööŋ kɔ̈k.

Käke Cɔ̈t/Telepun

Ɣön de Gän ë käke Makäma de Wëu: Telepun: 03 8600 2002, Email: pbzzrepvnypbheg@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@truoclaicremmoc

 Luɔ̈k ke Tïjära/wëu ye muthajil wïc bike dac luk alëu bïke luk në Gaadhï de wëu/tïjara të në luɔɔi yic

 • Në thɛɛ ke luɔɔi yiic: (9.00 am – 5.00 pm): Telepun: 03 8600 2002
 • Aɣeer ke cie thɛɛ ke luɔɔi ku në thök de wik: Telepun 0439 153 522 wɛ̈lɛ̈ na cïï lɔ 0447 054 310.

Abaŋ de Löŋ ë Raan ëbɛ̈n

Yen Common Law Division (Abaŋ de Löŋ ë Raan ëbɛ̈n) ee luɔ̈k juɛ̈c muk nhïïm, anɔŋic kë thiääk ke tɔ̈töŋ cï raan yök, kɔc ye nyin tïït në kɔc baai (lɔtueŋ de löŋ bïï ë raan cï gum ke ye kë cïnë luɔɔide jiä në raan nyic ë luɔnë), këdu, ku wereŋ ca gɔ̈t cïn käku gam në köl thou yïn ku kä ye kɔc kɛ̈ɛ̈k në piiny ke rëër yiic. Ee dhuum kɔ̈k piŋ ëya, ku cɛɛth wël cï kɔc cï kuany ku kɔc luui keek lueel.

Lɔtueŋ de piŋ adhilë tääu në athör de kɔc nyicke yiic. Athör töŋ cï gɔ̈t aluui në bak de löŋ töŋ nyic ku ka ye raan luui në maktɛp de raan ë löŋ muk kenë kɔc nyic luɔɔi de ye löŋë. Athör cï gät kɔc nyic yeen– Specialist Lists in the Common Law Division (Athör de Kɔc nyic luɔɔi në Abaŋ de Löŋ ë Raan ëbɛ̈n) –bï rïn ke kɔc nyic yeen në athöric bɛ̈i ku ka cï lueel amääth ye lɔtueŋ yïndi piɛth ke rïn cï bëi. Akut yen në lɔtueŋ de piŋ looi adhil raan nyic yen apieth kuany në athöric bï lɔtueŋ de piŋ looi.

Käke cɔ̈t/Telepun

Raan muk Ɣön de Gän ë (Löŋ de Raan ëbɛ̈n): Telepun 03 8600 2008.

 Kä wën pieth ye röt dac looi ke Löŋ de Raan ëbɛ̈n alëu bï piŋ në Practice Court (Makäma ye luɔ̈k luk)

 • Në thɛɛ ke luɔɔi yiic: (9.00 am – 5.00 pm): Telepun: 03 8600 2036, Imeel: cenpgvpr.pbheg@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@truoc.ecitcarp
 • Aɣeer ke cie thɛɛ ke luɔɔi ku në thök de wik: Telepun: 0412 251 757

Makäma de Wëu ë Luɔ̈k

Yen Costs Court (Makäma de Wëu ë luɔ̈k) ee luk looi na nɔŋ kɛ̈ɛ̈k de wëu cï tääu në luɔ̈k yiic muk në kɛm ke akuut ci ke luk në Makäma Dïtë tueeŋ, Makäma de Walaya, ‘Raan Muk Löŋ cïï Lööŋ kɔ̈k ye Luɔ̈ɔ̈i’ Makäma ku lööŋ ke Kɔc ke Victoria ku Mëc de Raan nɔŋ Makäma de (VCAT). Yen aya ë luɔ̈k luk në kaam ë kɔc ë looŋ ku kɔc kɛn yekë luɔɔ̈ɔ̈i.

Makäma de Wëu ë luɔ̈k ee wëu caar ku looi cɛɛth (kënë aye cɔl wëu ke ‘awaata’) Në kë nyoothe, Makäma alëu bï wëu ke raan ë löŋ cuɔtpiny, wɛ̈lɛ̈ alëu bï akut töŋ tɔ̈thïn thiëëc bï wëu cuatpiny tënë akut dɛ̈të.

Käke cɔ̈t/Telepun

Telepun: 03 8600 2007

Imeel: pbfgf.pbheg@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@truoc.stsoc

 Kɔɔr ba lɔ në makäma nhom në rɔt (të cïn raan ë löŋ bï yïn gël) në lɔtueŋ de löŋic?

 Raan luui të de Kɔc cï ke guɛɛl/Kɔc Guel Ke Pëc (SRL) de Makäma Dït tueeŋ alëu bïkë yïn kony në:

 • Kuɛɛr ke luɔi ku biöök de luɔɔi (ku ka cie jiɛ̈ɛ̈m ë nhom ë löŋ)
 • Wël ke kuɛr dɛ̈t bïnë ke kë cï kɔc kɛ̈ɛ̈k looi
 • Akutnhiim ye wëu lik wɛ̈lɛ̈ käke abac ke löŋ bɛ̈i (we can help you find legal representation).(wuɔk lëu buku yin kony ba raan de löŋ bï kɔ̈ɔ̈c në nyindu yic yök)
 • Kä ye yïn biöök bïkë yïn kuɔɔny ba kɔ̈ɔ̈c në nyindu yic në lɔtueŋ de luɔ̈k wääcyiic.

 Käke cɔ̈t de Raan Luui tëde SRL

 Na nhiaar yen ba yök wenë Raan Luui tëde SRL, Yïn thiëcku ba ruk looi/köl dɔm

 Telepun 03 8600 2031

 Imeel: Haercerfragrq@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@detneserpernU

 Maktɛp de Raan Luui atɔ̈ në Supreme Court Principal Registry.

Kä ye Makäma ke looi

GRaan Muk Ɣön de Gɛ̈tpiny

Yen Supreme Court Principal Registry (Bäny Muk Ɣön ë Gät de Makäma Dït tueeŋ) ee kä juɛ̈c ke luɔɔi de mäc/muɔ̈ɔ̈k looi ku kä ye kë keek gam anɔŋiic:

 • Muknhom de tɔ̈ɔ̈u ë wereek ke luɔ̈k të cïn kë yök keek
 • gɛm ë wereek ke kɔc ye cät (athöör ke löŋ ye kɔc töök puɔ̈l bïkë bɛ̈n të de lɔtueŋ de luk bïkë ya cät, wɛ̈lɛ̈ bïkë athöör looi bïkë tɔ̈ ë ke ye cät në lukic)
 • bïkë gɛm de athöör ke löŋ ya luɔ̈ɔ̈i në bɛ̈ɛ̈i kɔ̈k tɔ̈ aɣeer yiic
 • bïkë athöör cï keek thuuriic ya bɛ̈i
 • bïkë kuɛɛr ke lɔtueŋ ya lɛ̈k kɔc në kä kɔɔr bï keek dac looi
 • bïkë wëu ke makäma ya kuɔ̈ɔ̈t yiic

Raan luui ɣön de gɛ̈tpiny acïï lëu bï yïn lɛ̈k kë kɔɔr löŋ. Alëu bïkë yïn kony në wël kɔɔr käke Makäma kedhie, lööŋke, kuɛɛr yenë ke yen luɔɔi thïn ku ɣän ye keek kaŋ looi.

Käke cɔ̈t/telepun:

Telepun: 03 8600 2004

Të tɔ̈u yen thïn:

451 Little Bourke Street

Melbourne VIC 3000

Thɛɛ ke luɔɔi: 9.30am agut 4pm Köl ë Tök-Köl ë Dhiëc, ke cïï ye köl de nhomääu de raan ëbɛ̈n

Wereŋ cïn käku gɔ̈t në köl thou yïn ku Wereŋ de Löŋ de gɛm de käke raan cï thou

Yen Probate Office (Maktɛp de Wereŋ de Löŋ de gɛm de käke raan cï thou) ee luui kenë wereek ci ke tuɔɔc kedhie në:

 • Kä ye gaam të de wereŋ ë Löŋ de gɛm de käke raan cï thou (Athöör ë ke gɛmë Makäma keek, ye raan luui wɛ̈lɛ̈ bäny loi yekënë bi luui në nyin de raan cï thou yic), ku
 • Mäc (të cïn yen wereŋ cï raan cï thou gɔ̈t de gɛm ë käke)

Maktɛp de Wereŋ de Löŋ de gɛm de käke raan cï thou abï yïn gäm wël kedhie ke:

 • Kä ye gaam të de wereŋ ë Löŋ de gɛm de käke raan cï thou ku mɛ̈c de ɣän ke rëër ke raan cï thou
 • Ba wereŋ duɔ̈n de Löŋ de gɛm de käke raan cï thou gɔ̈t tuɔɔc wɛ̈lɛ̈ mäc
 • Yen kä ye gaam ke ‘ɣän ke rëër kor’
 • Kɔ̈ɔ̈r de kä cï gätpiny de Wereŋ de Löŋ de gɛm de käke raan cï thou
 • Athöör ke Wereŋ de Löŋ de gɛm de käke raan cï thou ku wëu

Käke Cɔ̈t/telepun

Telepun: 03 8600 2000 (Option 1)

Imeel: cebongr@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@etaborp

Të tɔ̈u yen:

451 Little Bourke Street

Melbourne VIC 3000

Thɛɛ ke luɔɔi: 9.30am agut 4pm Köl de Tök-Köl de Dhiëc, ke cïï ye köl de nhomääu de raan ëbɛ̈n

Wëu ë Makämat yiic

Yen Funds in Court (Wëu makämat yiic) ee raan ë kuum nyic arëët kony cɔl Senior Master (Raan nyic Löŋ ci Dac Luui) në mäny de wëu ye gaam kedhie cï keek cuatpiny tënë Makäma në lɔtueŋ de pïŋ ë löŋ de raan ëbɛ̈n. Wëu ye gaam käkë aa ye cuatpiny ë ke ye ‘adïya’ wɛ̈lɛ̈ ‘kä cie-adïya.

Wëu ye gaam ë ke ye ‘kä cie-adïya’ wɛ̈lɛ̈ ‘kä ye kɔc kɛ̈ɛ̈k’ anɔŋic, në kë nyoothe, wëu cï cuatpiny tënë raan ye tïït, wɛ̈lɛ̈ ŋoot de kë bï bɛ̈n bei në lɔtueŋ de pïŋ në Makäma yic të nɔŋ yen kë cï kɔc kɛ̈ɛ̈k në wëu ye gaam yiic.

Wëu ye gaam ke ‘Adïya’ aa ye mäc ‘kɔc cï keek gam bïkë kuɔɔny ya yök’ cï keek gäm cuut në luŋ de makäma yic ku ka cïï lëu bïkë wëu bɛ̈i në gup ken, acän ka këc run ka 18 cuɔ̈ɔ̈p wɛ̈lɛ̈ acän, në kë nyoothe, rɔ̈l, tɔ̈tök, wɛ̈lɛ̈ tuaany, wɛ̈lɛ̈ kë lɔ ke näk yïn nyic.

Ke Wëu ye gam tɔ̈ në abuɔn ë pinynhom de Makäma yic http://fundsincourt.vic.gov.au/) aaye wëu ye gaam ke kä kɔɔr keek kedhie thiääk në ‘adïya’ ku ‘kä cie- adïya’ bɛ̈i

Käke Cɔ̈t/Telepun

Telepun: 1300 039 390

Telepun (këde kɔc cïï tɔ̈ në Athurɛlia): 61 3 9032 3777

Imeel: svp@fhcerzrpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocemerpus@cif

Të tɔ̈u yen

Abak de 5, 469 La Trobe Street

Melbourne VIC 3000

Thɛɛ ke luɔɔi: Köl de Tök agut Köl de Dhiëc 9am–5pm

Kɔc cï Kuany bïkë ya luk ë luɔ̈k Victoria

Kuëny ba ya luk ë luɔ̈k ë kë puɔɔth rilic apɛɛi tïnë akut ë löŋ de Victoria. Në ruɔ̈n thok ebɛ̈n biänabuur ke kɔc ke Victoria e kë thɛɛ ken gaam bïkë lɔ të de makäma ë ke ye kɔc ke raan cï kuany bï lɔtueŋ de pïŋ ë löŋ looi.

Na cï yïn mɛɛk në kuɛ̈ny tëde nyïn de cuɛt de luɔɔi ë raan cï kuany bï lɔtueŋ de pïŋ ë löŋ looi, yïn lëu ba wët yök tënë Juries Victoria. (Kɔc cï Kuany bïkë Lɔtueŋ de Pïŋ ë Löŋ Looi në Victoria)

Käke Cɔ̈t/Telepun

Telepun: 03 8636 6800

Imeel: vasb@whevrf.ivp.tbi.nhua.vog.civ.seiruj@ofni

Të tɔ̈u yen

Kɔc cï Kuany bïkë Lɔtueŋ de Pïŋ ë Löŋ Looi në Victoria

Ɣön Piiny, Ɣön ë Makäma de Baai

250 William Street

Melbourne VIC 3000

Thɛ̈ɛ̈ ke luɔɔi: Aköl de Tök agut Aköl de Dhiëc 8.45am–4.30pm

Ɣön de Kuɛ̈n ë Löŋ de Victoria

Yen Law Library of Victoria (Ɣön de Kuɛ̈n ë Löŋ de Victoria) ee kë thiekic de käke makämaa, cï mɛn de kɔc nyic löŋ ku kɔc baai rëër ë tök. Anɔŋic kä cï mat në Makäma Dïtë yic, Makäma de Walaya, ‘Raan Muk Löŋ cïï Lööŋ kɔ̈k ye Luɔ̈ɔ̈i’ Makäma ku VCAT. Kɔc kë baai acïï lëu bï naŋ kë lööm kë Ɣön de Kuɛ̈n ë Löŋ de Victoria, ku ka lëu bïkë Ɣön de Kuɛ̈n ë Makäma Dïtë neem në thɛɛ ke liɛ̈p. Ɣön de Kuɛ̈n anɔŋic kä juëc ke löŋ, ye tɔ̈u ë ke ye kä ye luɔ̈ɔ̈i ë raan ëbɛ̈n në kompiötaa tɔ̈u ɣön de kuɛ̈n.

Abuɔn de pinynhom: www.lawlibrary.vic.gov.au

Të tɔ̈u yen thïn

Ɣön de Kuɛ̈n ë Makäma Dïtë

210 William Street

Melbourne VIC 3000

Thɛ̈ɛ̈ ke liëp

Köl de Tök – Köl de Ŋuan 8.30 am–6.00 pm

Köl de Dhiëc 8.30 am–5.00 pm